Panel Cleifion Dermatoleg Gwent


Cyfansoddiad y PCDG (GDPP)


Nod y PCDG yw cynorthwyo cleifion â chwynion croen yng Ngwent, Powys, ac oll ardaloedd daearyddol o dan ofal ymddiriedolaeth gofal rhanbarthol sylfaenol adnabyddir fel Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Mae hyn i gynnwys cleifion a’u teuluoedd, gofalwyr, rhoddwyr gofal perthnasol ac eraill â diddordeb.

Nod pellach yw cynnwys mynediad at addysg ac ymchwil gyda chyfranogaeth ac eiriolaeth gwasanaethau dermetegol eu GIG lleol.  Aelodau’r PCDG sy’n arwain y mudiad.

Er mwyn cynnal pwrpas trefniadaeth mae gan y PCDG y gallu i:

  • Codi arian, derbyn grantiau a rhoddion
  • Gwneud cais am arian neu grantiau i gynnal gweithgareddau’r mudiad
  • Cyd-weithio gyda, a chynorthwyo mudiadau eraill ac asiantaethau tebyg
  • Gwneud popeth sydd yn hanfodol a chyfreithlon i gyflawni eu hamcan.

Mae aelodaeth yn agored i bob claf dermategol, eu gofalwyr, perthnasau, ac unrhyw un sydd yn gysylltiedig â maes dermatoleg. Mae aelodaeth yn cynnwys ‘ Aelodau’r Pwyllgor’ fydd yn rheoli’r mudiad, ‘aelodau cyfranogol’ sydd yn gleifion dermategol, eu perthnasau neu ofalwyr neu ‘unigolion â diddordeb’ fydd â diddordeb yn y mudiad am resymau penodol gwahanol i resymau dermategol.

Fydd rhaid o bob aelod gynnig gwybodaeth gyswllt ddilys gan gynnwys cyfeiriad e bost ac/neu gyfeiriad post; rhif ffôn symudol ac/neu rif ffôn tirlinell. Cysylltir ag aelodau drwy eu ffordd ddewisol h.y. post, e-bost, neges tecst, neu ffon. Cedwir unrhyw wybodaeth yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998.

Mi fydd y Pwyllgor Rheoli yn gyfyngedig i 5 swyddog; fydd yn cynnwys Cadeirydd enwebon, Trysorydd, ac Ysgrifennydd etholedig mewn CCB neu CA. Etholwyd swyddogion gan gynnig ac ail bleidlais. Os fydd mwy nag un person yn cael eu cynnig fel swyddog, y person â’r bleidlais fwyaf fydd yn cael ei ethol.

Gweinyddir swyddogion am dair blynedd, ac mi gawn eu hail-ethol. Os fydd Swyddog Pwyllgor yn sefyll i lawr o’u swydd, cynhaliwyd CA, lle fydd ethol Swyddog newydd.

Gellir newid swyddog PCDG gyda ‘pleidlais hyder’. Er mwyn cynnal pleidlais hyder, fydd rhaid i 20% o’r aelodau arwyddo’r cynnig, a’r cynnig i’w gludo yn ysgrifenedig i’r Cadeirydd; trefnir CA.

Cyfarfod Gweithgaredd

Os na fydd y Cadeirydd na’r Ysgrifennydd yn gallu mynychu’r cyfarfod, gall unrhyw swyddog gymryd eu lle.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

Cynhelir y CCB ar y trydydd Dydd Mawrth o Ionawr yn flynyddol.

Cyfarfod Anghyffredin (CA)

Os fydd angen cynnal CA, fydd rhaid rhybuddio’r aelodau o leiaf 14 diwrnod cyn dyddiad y CA.

Rhaid cael cworwm o 3 (2 swyddog pwyllgor ac un aelod) yn bresennol ac yn ethol. Rhaid pasio unrhyw benderfyniad y PCDG gyda mwyafrif o rheini’n bresennol ac yn ethol. Os fydd pleidlais gyfartal, mi fydd y bleidlais fwrw gan y Cadeirydd.

Dim ond mewn CCB neu CA gellir newid y Cyfansoddiad. Rhaid i aelodau sydd yn dymuno argymell gwelliant i’r Cyfansoddiad gysylltu â’r ysgrifennydd a gwneud cais i roi eu gofynion ar agenda’r cyfarfod nesaf. Mi fydd yr ysgrifennydd yn rhoi gwybodaeth i’r aelodau drwy lythyr neu e-bost o leiaf pedwar diwrnod ar ddeg cyn y CA.

Fydd yr arian a godwyd i’w ddefnyddio i gyflawni amcanion. Fydd unrhyw asesiadau ariannol yn cael eu cadw mewn cyfrif banc. Enw’r cyfrif banc fydd Gwent Dermatology Patient Panel. Dim ond gan y Cadeirydd, Ysgrifennydd, a’r Trysorydd fydd yr awdurdod i arwyddo sieciau. Dim ond dryw siec fydd arian yn cael ei dynnu o’r cyfrif; fydd rhaid i’r siec gael dau arwydd, un o rain i fid yn arwydd y Trysorydd.

Os fydd diddymiad o’r PCDG, gyrwyr asesiadau'r PCDG ymlaen i Academic Dermatology, Ysbyty St Woolos. Stow Hill, Casnewydd NP20 4sZ i’w ddefnyddio mewn gwaith ymchwil ym maes dermatoleg yng Nghymru.


Facebook